Facebook Twitter Instagram

قومیت‌گرایی و ملیت گرایی، خودمختاری و تجزیه طلبی

  مقدمه آنچه که امروز ارائه می‌گردد در ارتباط با اقوام یا ملت ها است. این مبحث از نظر سیاسی یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده برای استقرار و استمرار دموکراسی در ایران به شمار می‌آید که در شصت…

هویت فرهنگی و زبان ملی

قلیت های زبانی و فرهنگی جامعه ما، بحق معترض اند که حقوق زبانی و فرهنگی آنان مورد تجاوز قرار گرفته است، این اصلیست غیرقابل انکار. اما اینکه گفته شود پیشرفت زبان پارسی در اثر تو سری ‌زدن به زبان‌ها و…