Facebook Twitter Instagram

نرم‌های ISO

نرم‌های ISO (یکی از مباحث مهم مدیریت نرمالزیه کردن (استانداریزه کردن) مراحل تولید و خدمات است که گروه COGEFI از سال ۱۹۹۵ در این امر هم به آموزش و هم استانداریزه کردن شرکت‌های مهمی در فرانسه مبادرت کرد که از آن جمله می‌توان به کارخانه شیشه سازی شهر Montreuil در حومه پاریس و کمپانی تصفیه آب آشامیدنی در شهر Quimper اشاره کرد.