Facebook Twitter Instagram

کمیسیون حقوق بشر فدراسیون اروپایی مدارس عالی

فدارسیون اروپایی مدارس عالی (Federation Europenne Des Ecoles) یا FEDE شامل بیش از هفتاد هزار دانشجو و پانصد و چهل مدرسه عالی و دانشگاه در سراسر جهان است.

این فدراسیون ارائه کننده دیپلم‌های معتبر جهانی از لیسانس تا دکترا به دانشجویان سراسر جهان است.

فرهنگ قاسمی، علاوه بر عضویت در هیات مدیره FEDE، موسس و رئیس کمیسیون حقوق بشر این فدراسیون است.