Facebook Twitter Instagram

روزنامه ایران آزاد

فرهنگ قاسمی (در اوایل سال‌های ۸۰ میلادی) یکی از همکاران روزنامه ایران آزاد ارگان جبهه ملی ایران در اروپا بود.