Facebook Twitter Instagram

جبهه ملی ایران

فرهنگ قاسمی، از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴  عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا بوده است.  وی از اعضای موسس جناح پیشرو جبهه ملی ایران بود. این ارگان یک روزنامه با نام پیشرو به مدیریت فرهنگ قاسمی منتشر می‌کرد.

جبهه ملی ایران در اروپا در تارنمای خبری خود، اهداف خود را اینگونه تشریح کرده‌ است:

۱. هدف ما تلاش برای ییوند مبارزات داخل و خارج، جهت استقرار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و یاری رساندن بکوشش های نیروهای ملی در جهت نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی در ایران میباشد.

۲. ما دفاع از حق آزادی بیان حتی برای مخالفان خودرا بینش و شیوه کار خود میدانیم و بر این اعتقادیم که مبارزه با استبداد و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در گرو همکاری و همگامی طیف وسیعی از نیروهای ملی، مردمی و دموکرات میباشد.

۳. ما رهروان راه مصدق و نهضت ملی ایران، معتقد به برخورد مسالمت آمیز نظرات، عقاید و دیدگاهها در یک جو دموکراتیک و تفاهم آمیز میباشیم لذا از نشر مطالب توهین آمیز، تفرفه افکنانه و هتک حرمت اشخاص معذوریم.