Facebook Twitter Instagram

جامعه دفاع از ابوالفضل قاسمی

یکی دیگر از فعالیت‌های حقوق بشری فرهنگ قاسمی، تشکیل جامعه دفاع از ابوالفضل قاسمی بود.

ابوالفضل قاسمی پژوهشگر و نگارنده سرشناس خاندان‌های حکومتگر (الیگارشی) در ایران، از یاران محمد مصدق، فعال سیاسی و دبیر کل حزب ایران و عضو هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران و نماینده مردم درگز بود  که توسط رژیم جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.

در زمانی که حکم اعدام او توسط جمهوری اسلامی صادر شد، فرهنگ قاسمی با تشکیل جامعه دفاع از ابوالفضل قاسمی، و با همراهی نهادهای حقوق بشر در سراسر جهان توانست که به رژیم جمهوری اسلامی فشار وارد کند که در نهایت حکم اعدام ابوالفضل قاسمی به ۱۵ سال حبس تغییر یافت.