Facebook Twitter Instagram

انجمن اروپایی Time sharing

فرهنگ قاسمی، مدیر و بنیان گزار انجمن Groupement européen des partenaires de direction à temps partagé است که در سال ۱۹۸۹ در فرانسه به ثبت رسیده است. ایده‌ی به اشتراک گذاری زمان (Time sharing) در زمان خود یک نوآوری محسوب می‌شد که به همت فرهنگ قاسمی و Guy Toussay در فرانسه ثبت و بنیان‌گذاری شد. اشتراک گذاری زمان کار، به طور چشمگیری هزینه‌های موسسات را کاهش می‌دهد و این امکان را برای اشخاص و موسسات پدید می‌آورد تا بتوانند نیروی کار خود را -نه به طور تمام وقت- در اختیار تاسیسات صنعتی قرار بدهند.