Facebook Twitter Instagram

آوای اوست؛ ۶۵ سالگی تیرباران حسین فاطمی، مرد بی باک

به مناسبت ۶۵ سالگی تیرباران حسین فاطمی، مرد بی باک نهضت ملی ایران. 
فرهنگ قاسمی

آوای اوست

تو گفتی، 
ز مهر و عشق،
جهان بگرفت جان
و خرد آغوش بگشود، 
در همبسته بودی. 
بگفتم،
پس چرا جنگ و تباهی،
فقر و استبداد
بر مردمان و بر زمین،
پیوسته بودی؟


بگفتی، 
به مهر و دوستی،
چرخِ گردون راست و در نیکی بگردد!
اگر بیدار شدی
و در کردار نیک،

برجسته بودی؟
بگفتم، 
تو اگر راستگویی؟  
چرا این همبستگی،
پیوسته و پیوسته 
بر زمین و مردمانش ،
نه،

بنشسته بودی؟

پیرِ ما،
برخاست،

با نگاهی خشک و چشمان گریان
قامتی خم گشته از بیداد های خونین 
با دلی چرکین ز بازیگران عصر استبداد
به خاک آلوده و زخمی،
از رزم های دیرین!


بگفتا،
هرگز، هرگز ما را،
شکستی در کار نیست، 
با مردمان خویش،
استبدادِ سیاه و فقرِ نامیمون را، 
یا به پیروزی،
یا با آغازی دگر،

تنها توان،

بشکسته بودی.


بگفتا، 
بگشای چشم، بجوی راه رهائی
به جوش و بر خروش تا واژگونی، 
که چون آریم جهانی نو، 
بر عاشقانِ این آفتاب،

نورسته بودی.


بگفتم، 
ندیدم من،
بنائی بی ستون در هیچ دیاری،
بهم سازیم و ستون استواری را بر آریم
که از بنیان بر مردمان، 
وابسته بودی.


بگفتا،
مذمت ها کشید،
این خاک و آن قوم بزرگش،
ز استبدادِ دین و دولت،
خوشا آن ملتی،
پیوسته، این همبستگی را به تدبیر، 
بشکسته بودی.


بگفتی،
خوشا روزی که سامانی بسازیم، 
به دست مردمان، در ملک شان،
آشیان و دیوانی بسازیم، 
درخت مهر و دوستی میوه بر آرد،
زمینش سبز و خاکش پر بار، ز عشق،

آرسته بودی.


بگفتا، پیر ما،

بیا، 
بیا، چون آوازه خوان شهر بیداد،  
گمگشته، 
در کوچه های تنگ و تاریکِ این تاریخ،
خلایق را با فریاد بیدار سازیم، 
از این درد و مذمت،
فریاد برآریم، 
های….

شما روزگاری، 
بر فرهنگِ دادخواهی،

دلبسته بودی؟

بگفتم، 
در انجمنِ عاشقان، روزی مست،
هنر را قدر دانیم، 
بخوانیم بر گوش استادان
این قطعه ناب:
بزن استاد بر چنگت، 
آن ضربه ی شاد، 
بدانند مرگ فروشان،
خفتگان شهر بیداد، 
و دین پرستانِ سراپا بیمار ،
که گر شادی نبودی،  
زمین و آسمان همه،
بر درد بر رنج،

بنشسته بودی.

بگفتیم

با هم، من و تو،
به همراه پیرِ برخاسته از فرهنگ این خاک؛
برقصیم، رقص رهائی، 
بنوشیم، آن بادهِ ناب
بیاریم آن جام رنگین فام،
آنگاه شهر ِبشکسته ویرانمان را 
آهسته و پیوسته و همبسته،

باز با هم سازیم
که اینست رستگاری و

وارسته بودی.

پاریس

دهم اکتبر ۲۰۱۸

برابر با نوزدهم آبان ۱۳۹۷

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *